Zapytanie

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” jako Partner projektu nr POWR.02.06.00-00-0052/16 pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, … [Czytaj Więcej…]

Zapytanie ofertowe oraz ogłoszenie o wyborze oferty

Zamawiający – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r., poz. 2164 j.t.) Nazwa zadania: Projekt rozbudowy … [Czytaj Więcej…]